اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78

پلی گستر 02133964111

تلفن

  • ۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78

خروجی اخبار